Probis Consult

Nieuwsbrief februari – BelRAI

13 februari 2020

Wie actief is in de brede zorgsector heeft de laatste maanden waarschijnlijk de term BelRAI of InterRAI al meermaals gehoord. Dat is niet verwonderlijk, aangezien BelRAI voor de zorgsector concreter werd in 2019. In deze nieuwsbrief staan we even stil bij de verschillende facetten van dit unieke en internationaal gevalideerde inschalingsinstrument met verschillende modules.

Van interRAI naar BelRAI

In Vlaanderen wordt er duidelijk de keuze gemaakt voor het gebruik van BelRAI, wat ook terug te vinden is in het decreet van de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB). De BelRAI-beoordeling werd omgezet en vertaald vanuit wetenschappelijk gevalideerde instrumenten van InterRAI, de internationale onderzoeksgroep die werkt rond beoordelingsinstrumenten met als doel de levenskwaliteit van en kwaliteit van zorg voor kwetsbare groepen/individuen te verbeteren. Een grote meerwaarde van BelRAI is dat er specifieke algoritmes werden ontwikkeld die belangrijke zorgrisico’s, bestaande problemen, sterktes en zwaktes kunnen detecteren.  Het laat toe een globale beoordeling van een persoon zijn fysieke, cognitieve, psychische en sociale zorgnoden te maken. Het  BelRAI-verhaal kan ook door de jaren heen worden meegenomen in het zorgverhaal van zorgbehoevende cliënten, waardoor dit instrument op termijn een belangrijke bijdrage op vlak van preventie en risicobepaling kan geven.

BelRAI

Wat is BelRAI?

Om een volledig beeld te kunnen krijgen van de zorgvragen en – noden van een cliënt wordt dus een holistische benadering gehanteerd. Hierbij moet ook in één adem gezegd worden dat men vertrekt vanuit een capaciteitsbenadering van de cliënt en deze dus het startpunt betekent voor BelRAI. Het empoweren van de persoon in kwestie en deze betrekken bij de zorg, zal dus een grote rol spelen. Dit blijkt dan ook de visie doorheen het ganse traject: er wordt uitgegaan van wat de cliënt nog zelf kan en niet vanuit de problemen of beperkingen die men ondervindt.

Er wordt uitgegaan van wat de cliënt nog zelf kan en niet vanuit de problemen of beperkingen die men ondervindt.

Een BelRAI-beoordeling zal ervoor zorgen dat we tot 30% meer (potentiële) problemen kunnen opsporen. Op dit moment kan de BeLRAI-beoordeling al gebruikt worden in de residentiële ouderenzorg (Long Term Care Facility) en in de thuiszorg (Home Care), waar ook een screener werd ontwikkeld. Het doel van deze screener is om na te gaan of het zinvol is om een volledig instrument in te vullen en zo de zorgnoden van de cliënt op te sporen alsook om na te gaan of de cliënt in aanmerking komt voor een zorgbudget

Er zijn ook nog andere beoordelingsinstrumenten die gebruikt kunnen worden: om palliatieve zorgnoden (Palliative Care) op te sporen, op vlak van geestelijke gezondheidszorg, revalidatie, … Er zijn momenteel meer dan 20 verschillende instrumenten binnen InterRAI, waarvan er reeds een aantal omgezet werden binnen BelRAI. Binnen de verschillende instrumenten van BelRAI zijn er gemeenschappelijke vragen, zodat een groot deel toepasbaar is binnen de verschillende zorgsectoren en de resultaten dus overkoepelend gebruikt kunnen worden.

Wat doet BelRAI niet?

Het blijft een beoordelingsinstrument en vormt dus geen zorgdossier of genereert geen automatisch zorgplan. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de verschillende zorgprofessionals om een doordachte inschatting en beoordeling te maken om het zorgplan op te stellen. De uniforme taal die gehanteerd wordt in BelRAI, zal deze manier van werken wel eenvoudiger maken.

GDPR, online toepassing, centrale databank…

BelRAI wordt digitaal ingevuld waarbij alle gegevens verzameld worden in een centrale databank. Deze databank is in die mate beveiligd dat enkel de zorgbeoefenaars van een officieel zorgberoep in België de gegevens van de cliënt kunnen raadplegen.  Dit systeem kan uiteraard enkel van start gaan indien de cliënt zelf toestemming geeft om diens gegevens te raadplegen via de databank. Daarbij komt dat er tevens een therapeutische – of zorgrelatie nodig is, die gekend is door het eHealth-platform. Met deze beveiligingen en controlepunten, wil men BelRAI ook op het vlak van GDPR volledig sluitend maken.

De applicatie wordt aangeboden door de Federale Overheidsdienst en ook de Vlaamse Overheid zal een applicatie voorzien. Men kan ook gebruik maken van software ontwikkeld door andere softwareleveranciers.

Samenwerking als uitgangspunt

Een grote meerwaarde  van dit instrument is de multidisciplinaire inbreng van het volledige zorgteam en dit doorheen het totale zorgtraject van de cliënt, over sectoren heen. De BelRAI werd in die mate ontwikkeld dat deze binnen verschillende zorgsettings gebruikt kan worden: ziekenhuis, psychiatrische voorziening, thuiszorg, residentiële ouderenzorg…  Ook de personen uit de omgeving van de cliënt maken deel uit van dit instrument, aangezien ondersteuning van de mantelzorger een belangrijke factor is in het zorgtraject.

Die verbeterde transmurale zorg kan ervoor zorgen dat verschillende schakels sneller kunnen bewegen en bijgevolg de zorgkwaliteit voor de cliënt kan optimaliseren.

Daarnaast vormt de BelRAI de brug om over te gaan naar de ontwikkeling van geïntegreerde zorg, wat voor zowel de federale als de regionale overheid als doel naar voor geschoven werd. De ontschotting van zorg wordt door BelRAI sneller gefaciliteerd en creëert dan ook hogere efficiëntiewinsten tijdens het zorgtraject van de cliënt. Die verbeterde transmurale zorg kan ervoor zorgen dat verschillende schakels sneller kunnen bewegen en bijgevolg de zorgkwaliteit voor de cliënt kan optimaliseren. Aangezien dit alles via een online platform beheerd en ingevuld kan worden, verhoogt dit het gebruiksgemak voor alle deelnemers.

BelRAI… en nu?

Ongetwijfeld heeft BelRAI een impact op de zorgsector en dit op de verschillende niveaus. In de eerste plaats zal dit voor de individuele cliënt een wijziging betekenen van hoe de zorg georganiseerd wordt en hoe de cliënt de zorg zal beleven. Men wordt als cliënt meer betrokken in de keuze van zorg en men krijgt een belangrijke, prominente deelnemersrol in dit verhaal. Daarnaast zal ook het resultaat van BelRAI, namelijk de algemene kwaliteitsverbetering van zorg, ook merkbaar zijn voor de cliënt. Deze winsten in levenskwaliteit zijn van groot belang en vormen dan ook de belangrijkste drijfveer voor de zorgprofessionals.

In de tweede plaats zal deze implementatie een impact hebben op het niveau van de organisatie. Enerzijds betekent het BelRAI-verhaal een cultuurwijziging in de voorzieningen en zal dit impact hebben op alle medewerkers. Anderzijds zullen de organisaties ook aan de hand van de geaggregeerde resultaten een beleid kunnen uitwerken rond kwaliteit en vorming.

In de derde plaats zal ook de overheid de toegevoegde waarde ontvangen van BelRAI, aangezien er tal van nuttige data beschikbaar is die kunnen bijdragen in de keuzes rond preventie, zorgaanbod, ontwikkelingen… Hier wordt ook onderzoek gedaan naar de koppeling met de (persoonsvolgende) financiering, al zijn daar voorlopig nog geen concrete beslissingen over gemaakt. Probis Consult volgt deze evoluties nauwgezet op en zal de sector verder actief informeren.

Wij geven in deze toelichting ook nog kort even enkele ankerpunten weer:

  • Vanaf 1 januari 2021 wordt de BelRAI-screener ingevoerd in de diensten voor gezinszorg en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen. 
  • Voor de residentiële ouderenzorg dienen alle bewoners te beschikken over een volledig ingevulde BelRAI op 31 december 2022. Vanaf 1 januari 2023 dienen ook alle nieuwe bewoners in het woonzorgcentrum binnen de maand na opname een volledige beoordeling te hebben. We verwachten dat er in de periode van 2021 tot 2023 reeds enkele nieuwe bewoners met een BelRAI-beoordeling uit de thuiszorg zullen verhuizen naar de woonzorgcentra en dus al op die manier hun anamnese meebrengen. Het lijkt ons dan ook aangeraden om spoedig, maar doordacht, tewerk te gaan met dit instrument om tijdig klaar te zijn voor deze uitdaging. Wij adviseren woonzorgcentra dan ook om nu reeds na te denken over implementatie en een stappenplan met bijhorende timing uit te werken.

Probis Consult stelt zich voorop als BelRAI-expert in Vlaanderen. Via diverse opleidingen en workshops, zijn onze adviseurs geschoold tot bekwame en gecertificeerde trainers om jullie wegwijs te maken in deze uitdaging. Ondertussen zijn onze adviseurs reeds actief binnen verschillende organisaties en gaan deze organisaties van start met dit boeiende implementatietraject.

Wenst u ook meer te weten over hoe uw organisatie en uw medewerkers zich kunnen inwerken in BelRAI? Neem dan vandaag nog contact op met ons via info@probis.be of via het contactformulier op onze website www.probisgroup.be