Probis Consult

Vandaag goed, morgen beter. Met PREZO duurzaam uw kwaliteit van zorg ontwikkelen

12 augustus 2020

Kwaliteit in woonzorg gaat over meer dan enkel de verzorging van cliënten. Zeker anno 2020. Het gaat ook over psychisch welbevinden, geborgenheid, sociale interacties en  betrokkenheid, … Ook de maaltijden, de ontspanningsactiviteiten, ICT-middelen en management spelen een belangrijke rol in de kwaliteit van zorg. Daarnaast vormen de belangen, behoeften en wensen van de cliënt hét startpunt om aan kwaliteitsverbetering te doen. PREZO, al jaren dé referentie in Nederland, en intussen aangepast aan de Vlaamse context, werkt op deze manier aan het verbeteren van kwaliteit in woonzorgcentra. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van een digitaal leerplatform, en kan er een internationaal keurmerk bekomen worden, als erkenning van het continu werken aan verbetering.

Focus op resultaten

PREZO is een zogenaamd “integraal kwaliteitssysteem”, specifiek voor woonzorgcentra, ontwikkeld door het gerenommeerde Nederlandse kwaliteitsinstituut Perspekt, en met behulp van Zorgnet-Icuro aangepast aan de Vlaamse zorgsector. De focus ligt daarbij niet zozeer op procedures, maar wel op de resultaten die vooral de cliënt zal ervaren binnen de zorg- en dienstverlening in het woonzorgcentrum.

Praktijkgerichte aanpak

Vanuit Probis Consult geven gecertificeerde PREZO-coaches begeleiding op maat aan woonzorgcentra die hun zorgkwaliteit duurzaam willen verbeteren. Deze begeleiding kan variëren van hulp bij een startmeting of het opstellen van doelstellingen en  plannen, tot het op weg gaan met de resultaten van een meting. Op basis van uw concrete kwaliteitsvraag wordt er nagegaan wat de beste begeleiding voor uw organisatie kan zijn. Daarnaast zijn er ook vaste trajecten, waarbij wij ondersteuning geven aan een interne PREZO-coördinator of waarbij we via managementassistentie de rol van PREZO-coördinator op ons nemen.

Net zoals in andere trajecten biedt Probis Group ook hier een directe en praktijkgerichte aanpak met coaches die het werkveld door en door kennen en werken vanuit eigen ervaringen. Dit alles  gecombineerd met een doorgedreven kennis van het PREZO-kwaliteitssysteem. Probis Consult werkt bovendien nauw samen met Pyxima, de softwareleverancier die verantwoordelijk is voor de ondersteunende ICT-tool.

Kwaliteitscirkels

Bij PREZO wordt vertrokken vanuit 60 verschillende kwaliteitsthema’s, die binnen PREZO “prestaties” worden genoemd. Het centrale idee? Meten is weten. Er wordt steeds gestart met een nulmeting om in kaart te brengen hoe de organisatie ervoor staat en op welke vlakken er verbetering mogelijk is. Nadien wordt er een plan opgesteld, met interventies en acties die gericht zijn op verbetering van een specifieke prestatie. Deze interventies en acties zijn gekoppeld aan een vooraf bepaalde doelstelling, waarop ook de evaluatie van die prestatie wordt gebaseerd.

De prestaties zijn te verdelen in drie niveaus: domeinen, pijlers en voorwaarden. Deze niveaus zorgen voor een overzicht van alle activiteiten in een woonzorgcentrum die invloed hebben op de kwaliteit van zorg en dienstverlening.

Het eerste niveau (binnenste cirkel) heeft rechtstreeks met het welbevinden van de cliënt te maken. Dit zijn de zes domeinen:

 • Welbevinden m.b.t. wonen en leven
 • Sociaal welbevinden
 • Psychisch welbevinden en gezondheid
 • Lichamelijk welbevinden
 • Zingeving/spiritueel welbevinden
 • Intimiteit, seksualiteit en partnerrelaties

De middelste cirkel staat voor de drie pijlers die werken rond wat er nodig is om de prestaties per levensgebied te kunnen realiseren:

 • Woonzorgleefplan van de cliënten
 • Communicatie en informatiedeling
 • Zorgcontinuïteit

De buitenste cirkel omvat de voorwaarden en heeft alles te maken met de professionele organisatie: Hoe zorgt deze ervoor dat er aan kwaliteit gewerkt kan worden? Er zijn 10 elementen, onderverdeeld in medewerker en organisatie:

 • Professionele medewerker:
  • Deskundigheid
  • Professionele grondhouding
  • Bejegening
 • Professionele organisatie:
  • Bestuurlijke performantie
  • Cliëntenparticipatie
  • Innovatiegerichtheid
  • Medewerkersbetrokkenheid
  • Financieel concept
  • Zorg-engagement
  • Maatschappelijk concept – buurtgerichtheid

Elke prestatie kan dus onderverdeeld worden binnen bovenstaand schema. A.d.h.v. de 60 prestaties wordt de kwaliteit in het woonzorgcentrum in kaart gebracht, en wordt er met behulp van een PDCA-cyclus per prestatie aan continue verbetering gedaan.

Kwaliteitsborging

PREZO streeft ook naar borging. Na het voltooien van een cyclus voor een bepaalde prestatie, kan een tweede, derde, vierde, … cyclus gestart worden om telkens op een hoger niveau te komen en zo ook de borging van de vorige kwaliteitsverbetering te garanderen. Het is met andere woorden een continu proces. Dit vanuit de overtuiging dat het altijd beter kan.

Voorbeelden van prestaties zijn: infecties, woonzorg(leef)plan en psychisch welbevinden.

Prestatie-methodiek

Binnen PREZO wordt er een vaste methodiek gebruikt. Je kiest als organisatie een prestatie en doet eerst een zelfevaluatie voor die specifieke prestatie. Dit kan op verschillende manieren, zolang alle betrokken partijen maar geraadpleegd worden. Dit kan bijvoorbeeld met een tevredenheidsmeting, workshops, een analyse van registraties in het woonzorgleefplan, een documentenanalyse, …

Je kan hiervoor cliënten bevragen, maar ook medewerkers, leidinggevenden, bestuursleden en directieleden. Vervolgens wordt een plan opgesteld op basis van alle informatie en wordt dit zichtbaar gemaakt voor alle betrokken partijen. Op deze manier kom je tot een gedragen plan, waarvan de hele organisatie op de hoogte is en waarbij PREZO door alle medewerkers gekend is. Na de uitvoering ervan kom je dan uiteraard ook nog tot een evaluatie, gebaseerd op een nieuwe meting en op de vooropgestelde doelstellingen.

Keurmerk en audit

Daarbij wordt telkens uitgegaan van een cyclus van 3 jaar om alle prestaties aan bod te laten komen. De organisatie blijft gedurende deze periode wel aan continue verbetering werken en groeit dus gedurende deze periode.

PREZO is met andere woorden een langdurig engagement om aan kwaliteit te werken en ook  structureel te verankeren. Dit kan door het keurmerk aan te vragen, verleend door het gecertificeerde kwaliteitsinstituut Perspekt en afgestemd op de Vlaamse woonzorgcentra. Er komen onafhankelijke auditors langs die de werking van het woonzorgcentrum en specifiek de kwaliteitswerking van nabij gaan bekijken tijdens een meerdaagse observatie. Er wordt beoordeeld op basis van vier elementen: Resultaat, praktijk, instrumenten en cyclisch borgen/verbeteren. Een audit beoordeelt zeven clusters met prestaties en je moet slagen voor alle zeven clusters om een volledig PREZO-keurmerk te behalen.

Aan de slag met PREZO?

Ook uw organisatie kan aan de slag met PREZO!

Neem contact op met Mike Deschamps via mike.deschamps@probis.be of 0495 16 78 85. Wij spreken dan graag met u af voor een vrijblijvende toelichting – digitaal of bij u in het woonzorgcentrum.

Of schrijf je in voor onze Prezo-startopleiding via Vorm. Na deze training ben je helemaal mee het met Prezo-kwaliteitsmodel en krijg je ook de ICT-tool te zien. Lees hier meer over.